Onze activiteiten

Föda Silva is een ANBI stichting in oprichting. Er zijn tot op heden daarom nog geen uitgevoerde activiteiten.

Beheer van vermogen

Het beheer van het vermogen is belegd bij het bestuur van de stichting en wordt besteed conform het beleidsplan. De bestuursleden hebben allen gelijke stemrecht, waarbij zij bepalen over de besteding van het vermogen. De start balans van 2022 is een nul balans. 

Balans 2022

 

Debet (Activa)   Credit (Passiva)  
Vaste Activa € 0,00 Eigen Vermogen  € 0,00
Vlotte activa € 0,00 Lang vreemd vermogen  € 0,00
Liquide middelen € 0,00 Kort vreemd vermogen  € 0,00
Totaal € 0,00 Totaal € 0,00

(Deze informatie is gepubliceerd op 18 augustus 2022)