Onze activiteiten

Föda Silva is een ANBI stichting in oprichting. Er zijn tot op heden daarom nog geen uitgevoerde activiteiten.

Beheer van vermogen

Het beheer van het vermogen is belegd bij het bestuur van de stichting en wordt besteed conform het beleidsplan. De bestuursleden hebben allen gelijke stemrecht, waarbij zij bepalen over de besteding van het vermogen.  In 2022 zijn er kosten gemaakt die verband houden met de oprichting van de stichting. Zie de balans en staat van baten en lasten voor toelichting van de gemaakte kosten.  

Balans 2022

 

Debet (Activa)   Credit (Passiva)  
Vaste Activa € 0,00 Eigen Vermogen  -€ 3,208
Vlotte activa € 0,00 Lang vreemd vermogen  € 0,00
Liquide middelen € 0,00 Kort vreemd vermogen  € 3,208
Totaal € 0,00 Totaal € 0,00

(Deze informatie is gepubliceerd op 6 juni 2023)

Baten & Lasten

 

Baten en Lasten  2022
Lasten
oprichting stichting € 3,208
Baten
Donaties € 0,00
Netto Resultaat -€ 3,208

(Deze informatie is gepubliceerd op 6 juni 2023)

Balans 31-12-2023

Debet (Activa) 31-12-2023 31-12-2022 Credit (Passiva)
Vaste activa                         –                         – Eigen vermogen
Vlottende activa                         –                         –

Lang vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen

Totaal activa                         –                         – Totaal passiva

(Deze informatie is gepubliceerd op 23 mei 2024)

Baten & Lasten 31-12-2023

2023

2022

Baten:

Donaties

Totaal baten

Lasten:

Overige bedrijfskosten

2.667

3.208

Totaal lasten

2.667

3.208

Saldo baten en lasten

-2.667

-3.208

Financiële baten en lasten

-24

Totaal resultaat

-2.691

-3.208

(Deze informatie is gepubliceerd op 23 mei 2024)